video Highlight : Dortmund 3 - 1 Bochum (Bundesliga)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!